Zakres działalności

Zakres działalności Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy jest organem administracji rządowej na obszarze danego województwa. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu i miasta.

W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach.

Komendant Miejski Policji podlega nadzorowi Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji oraz Staroście.

Komendanta Miejskiego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii Starosty albo Prezydenta Miasta.

Komendant Miejski Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Miejskiej Policji.

Komendant Miejski Policji jest szefem wszystkich policjantów na terenie na terenie swojego działania i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie miasta na prawach powiatu i powiatu.

Komendant Miejski Policji składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych, np. wydziałów w komendzie oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. 

Strukturę organizacyjną Komendy oraz szczegółowe informacje na temat zadań np. wydziałów w komendzie znajdziesz na stronie internetowej BIP Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy (link do strony).

W Komendzie Miejskiej Policji prowadzona jest strona internetowa oraz strona BIP (link do strony).

W Komendzie Miejskiej Policji możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję (link do strony).

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film Zakres działalności Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy - nagranie wideo dla osób posługujących się językiem migowym

Opis filmu: Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy i Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy- tekst łatwy do czytania (ETR) - plik pdf

Pobierz plik Zakres działalności Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy - nagranie wideo dla osób posługujących się językiem migowym (format mp4 - rozmiar 31.1 MB)

Powrót na górę strony