Deklaracja dostępności - KMP w Bydgoszczy

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-02-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy, adres poczty elektronicznej naczelnik-wp-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 751 12 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dostępność architektoniczna siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i jednostek podległych

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 4F, 85-171 Bydgoszcz - siedziba Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

 • 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznaczone znakiem D18a + T29 na parkingu przed Komendą;
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych;
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Ogrody 19A, 85-870 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny:

 • 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznaczone znakiem D18a + T29 na parkingu przed Komisariatem;
 • urządzenie dźwigowe zewnętrzne - winda zewnętrzna do poziomu wejścia do budynku;
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Poniatowskiego 5, 85-671 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście:

 • 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznaczone znakiem D18a + T29 na parkingu przed Komisariatem;
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych - dostęp z poziomu wejścia do budynku;
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Wyzwolenia 122, 85-790 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon:

 • 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznaczone znakiem D18a + T29 na parkingu przed Komisariatem;
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych;
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Broniewskiego 12, 85-316 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie:

 • brak miejsca parkingowego, podjazdu, windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Toruńskiej 19, 85-023 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo:

 • 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznaczone znakiem D18a + T29 na parkingu przed Komisariatem;
 • brak podjazdu, windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Bezpiecznej 2, 86-005 Białe Błota - siedziba Komisariatu Policji w Białych Błotach:

 • 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznaczone znakiem D18a + T29 na parkingu przed Komisariatem;
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych - dostęp z poziomu wejścia do budynku;
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Paderewskiego 31, 86-010 Koronowo - siedziba Komisariatu Policji w Koronowie:

 • brak miejsca parkingowego dostosowanego do parkowania przez osoby niepełnosprawne;
 • urządzenie dźwigowe zewnętrzne - winda zewnętrzna do poziomu wejścia do budynku;
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Budynek przy ul. Toruńskiej 15, 86-050 Solec Kujawski - siedziba Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim:

 • brak miejsca parkingowego, podjazdu, windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi