Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-02-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2022-08-14,

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy kom. Grzegorz Trunk, adres poczty elektronicznej  naczelnik-wp-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 751 12 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i jednostek podległych

Budynek przy ulicy Jana Karola Chodkiewicza 32, 85-667 Bydgoszcz - siedziba Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, w którym interesanci mogą załatwić sprawę.

Przed gmachem głównym po prawej stronie budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dostosowane do parkowania dla osób niepełnosprawnych, oznaczone znakiem D18, T-29, P-24. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz znajdujący się po prawej stronie budynku podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Bezpośredni wjazd na pochylnię z chodnika, bez krawężników oraz progów w łagodnym pochyleniu. Przed wejściem na budynku znajduje się domofon cyfrowy na wysokości nie wyżej niż 120 centymetrów.
Drzwi wejściowe skrzydłowe zewnętrzne, bez progów z przestrzenią do swobodnego manewrowania, dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, o szerokości minimum 90 centymetrów w świetle ościeżnicy. Wejście na wyższe kondygnacje budynku wymaga pokonania schodów. Brak windy. Brak komunikatora głosowego.
Na parterze budynku po lewej stronie przed schodami znajduje się platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych, którą obsługują pracownicy Służby Ochrony obiektu. Ciągi komunikacyjne o szerokości powyżej 90 centymetrów, z automatycznym oświetleniem z czujnikami ruchu, które powodują samoczynne włączanie oświetlenia.
Na wprost, w holu głównym, znajduje się biuro przepustek. Pracownicy ochrony biura przepustek służą pomocą w skontaktowaniu się z policjantem lub pracownikiem Policji. Pracownicy ochrony biura przepustek nie posiadają przeszkolenia z zakresu komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi. W holu na parterze znajduje się tablica informacyjno - ogłoszeniowa, która umożliwia zapoznanie się z informacjami udostępnianymi publicznie.
Interesanci mogą być obsłużeni w głównym holu wejścia do budynku. Po gmachu interesanci nie poruszają  się samodzielnie. Policjant lub pracownik odbiera z recepcji/biura z holu głównego interesanta i porusza się po całym obiekcie. Przejście z holu głównego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami przeszklonymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od biura przepustek. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim ze swobodną przestrzenią do manewrowania, z uchwytami.
Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez internet, można skorzystać ze strony Policja e-usługi.


Budynek przy ulicy Iławskiej 24, 85-720 Bydgoszcz - siedziba wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, w którym interesanci mogą załatwić sprawę.

Przed gmachem głównym brak jest miejsca parkingowego dostosowanego dla osób z niepełnosprawnością. Do wejścia głównego prowadzą schody. Na terenie placu manewrowego po prawej stronie wejścia głównego na ścianie bocznej budynku zamontowana jest winda dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak komunikatora głosowego.
Drzwi wejściowe skrzydłowe zewnętrzne, bez progów z możliwością do swobodnego manewrowania, dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, o szerokości minimum 90 centymetrów w świetle ościeżnicy.
Na parterze budynku w holu (po lewej stronie od wyjścia) znajduje się biuro przepustek. Pracownicy ochrony służą pomocą w skontaktowaniu się z policjantem lub pracownikiem Policji. Ochrona nie posiada przeszkolenia z zakresu komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi.
Po gmachu interesanci nie poruszają się samodzielnie. Policjant lub pracownik jednostki odbiera interesanta i porusza się po całym obiekcie. Przejście z holu głównego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami przeszklonymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku po lewej stronie korytarza, przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami oraz z odpowiednią przestrzenią do swobodnego manewrowania wózkiem inwalidzkim. Umywalka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście na wyższe kondygnacje budynku wymaga pokonania schodów.
Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez internet, można skorzystać ze strony Policja e-usługi.


Budynek przy ulicy Ogrody 19A, 85-870 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny, w którym interesanci mogą załatwić sprawę.

Przed głównym wejściem do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz znajdujące się po lewej stronie budynku urządzenie dźwigowe zewnętrzne - winda zewnętrzna, obsługiwana przez dyżurnego jednostki bez krawężników z łagodnym wjazdem.
Drzwi wejściowe skrzydłowe zewnętrzne, bez progów z przestrzenią do swobodnego manewrowania wózkiem inwalidzkim o szerokości minimum 90 centymetrów w świetle ościeżnicy.
Na parterze budynku w holu głównym znajduje się dyżurka. Funkcjonariusz Policji/pracownik służą pomocą w skontaktowaniu się z policjantem lub pracownikiem Policji. Pracownicy dyżurki nie posiadają przeszkolenia z zakresu komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi. W holu głównym na parterze znajduje się tablica informacyjno - ogłoszeniowa, która umożliwia zapoznanie się informacjami udostępnianymi publicznie.
Interesanci mogą być obsłużeni w holu przy głównym wejściu do budynku. Po gmachu interesanci nie poruszają się samodzielnie. Policjant lub pracownik jednostki odbiera z dyżurki interesanta i porusza się po całym obiekcie. Przejście z holu głównego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami przeszklonymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim ze swobodną przestrzenią do manewrowania, z uchwytami. Wejście na wyższe kondygnacje budynku wymaga pokonania schodów. Brak windy. Brak komunikatora głosowego.
Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez internet, można skorzystać ze strony Policja e-usługi.


Budynek przy ulicy Poniatowskiego 5, 85-671 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście, w którym interesanci mogą załatwić sprawę.

Przed gmachem głównym po drugiej stronie ulicy znajduje się jedno miejsce parkingowe dostosowane do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Do wejścia głównego interesanci wchodzą z poziomu ulicy przez drzwi automatyczne. Bezpośredni wjazd dla osób z niepełnosprawnościami na wózku inwalidzkim z poziomu chodnika, bez progów i krawężników z przestrzenią do swobodnego manewrowania wózkiem inwalidzkim o szerokości minimum 90 centymetrów w świetle ościeżnicy. Wejście na wyższe kondygnacje budynku wymaga pokonania schodów. Brak windy. Brak komunikatora głosowego.
W holu głównym, po lewej stronie znajduje się dyżurka. Funkcjonariusz Policji/pracownik służą pomocą w skontaktowaniu się z policjantem lub pracownikiem Policji. W holu na parterze znajduje się tablica informacyjno - ogłoszeniowa, która umożliwia zapoznanie się z informacjami udostępnianymi publicznie. Funkcjonariusze Policji/pracownicy dyżurki nie posiadają przeszkolenia z zakresu komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi.
Interesanci mogą być obsłużeni w holu przy głównym wejściu do budynku. Po gmachu interesanci nie poruszają się samodzielnie. Policjant lub pracownik jednostki odbiera z holu głównego interesanta i porusza się po całym obiekcie. Przejście z holu głównego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami przeszklonymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie dyżurki. Toaleta jest przystosowana do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim ze swobodną przestrzenią do manewrowania z uchwytami.
Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez internet, można skorzystać ze strony Policja e-usługi.


Budynek przy ulicy Wyzwolenia 122, 85-790 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon, w którym interesanci mogą załatwić sprawę.

Przed gmachem głównym budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dostosowane do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Wjazd osób na wózku inwalidzkim z chodnika, bez krawężników oraz progów o łagodnym pochyleniu.
Drzwi wejściowe skrzydłowe zewnętrzne, bez progów, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, o szerokości minimum 90 centymetrów w świetle ościeżnicy. Brak komunikatora głosowego. Wejście na wyższe kondygnacje budynku wymaga pokonania schodów.
W głównym holu budynku po prawej stronie, znajduje się dyżurka. Funkcjonariusze Policy/pracownicy służą pomocą w skontaktowaniu się z policjantem lub pracownikiem Policji. W holu na parterze znajduje się tablica informacyjno - ogłoszeniowa, która umożliwia zapoznanie się z informacjami udostępnianymi publicznie. Pracownicy oraz funkcjonariusze Policji nie posiadają przeszkolenia z zakresu komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi.
Interesanci mogą być obsłużeni w holu przy głównym wejściu do budynku. Po gmachu interesanci nie poruszają się samodzielnie. Policjant lub pracownik jednostki odbiera z holu głównego interesanta i porusza się po całym obiekcie. Przejście do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami przeszklonymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim ze swobodną przestrzenią do manewrowania z uchwytem.
Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez internet, można skorzystać ze strony Policja e-usługi.


Budynek przy ulicy Broniewskiego 12, 85-316 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie, w którym interesanci mogą załatwić sprawę.

Przed budynkiem komisariatu brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak komunikatora głosowego.
Drzwi wejściowe skrzydłowe zewnętrzne, z progami bez możliwości swobodnego manewrowania, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne o szerokości powyżej 90 centymetrów. Wejście na wyższe kondygnacje budynku wymaga pokonania schodów. Brak windy.
Na parterze budynku po prawej stronie znajduje się dyżurka, którą obsługują funkcjonariusze Policji/pracownicy komisariatu, którzy służą pomocą w skontaktowaniu się z policjantem lub pracownikiem Policji. Funkcjonariusze Policji nie posiadają przeszkolenia z zakresu komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi. W holu na parterze znajduje się tablica informacyjno - ogłoszeniowa, która umożliwia zapoznanie się z informacjami udostępnianymi publicznie.
Interesanci mogą być obsłużeni w holu przy głównym wejściu do budynku. Po gmachu interesanci nie poruszają się samodzielnie. Policjant lub pracownik jednostki odbiera z dyżurki interesanta i porusza się po całym obiekcie. Przejście z holu głównego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami przeszklonymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez internet, można skorzystać ze strony Policja e-usługi.


Budynek przy ulicy Sardynkowej 5, 85-435 Bydgoszcz - siedziba Posterunku Policji Osowa Góra, w którym interesanci mogą załatwić sprawę.

Przed gmachem głównym z lewej strony budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne. Do wejścia głównego wchodzi się z poziomu ulicy, bez progów i krawężników. Przed wejściem głównym od strony ulicy Sielawowej oraz przy wejściu bocznym od ulicy Sardynkowej zainstalowane są videodomofony na wysokości nie wyżej niż 120 centymetrów.
Drzwi wejściowe skrzydłowe zewnętrzne, bez progów z przestrzenią do swobodnego manewrowania, dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, o szerokości minimum 90 centymetrów w świetle ościeżnicy. Wejście na wyższe kondygnacje budynku wymaga pokonania schodów. Brak windy. Brak komunikatora głosowego.
Na parterze w holu głównym po prawej stronie znajduje się biuro przepustek. Funkcjonariusz Policji/pracownik posterunku służą pomocą w skontaktowaniu się z policjantem lub pracownikiem Policji. Policjanci/pracownicy nie posiadają przeszkolenia z zakresu komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi. W holu na parterze znajduje się tablica informacyjno - ogłoszeniowa, która umożliwia zapoznanie się z informacjami udostępnianymi publicznie.
Interesanci mogą być obsłużeni w holu przy głównym wejściu do budynku. Po gmachu interesanci nie poruszają się samodzielnie. Policjant lub pracownik posterunku odbiera z biura przepustek interesanta i porusza się po całym obiekcie. Przejście z holu głównego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami przeszklonymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie poczekalni. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim ze swobodną przestrzenią do manewrowania, z uchwytami oraz z miejscem pod umywalką.
Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez internet, można skorzystać ze strony Policja e-usługi.


Budynek przy ulicy Toruńskiej 19, 85-023 Bydgoszcz - siedziba Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo, w którym interesanci mogą załatwić sprawę.

Przed gmachem głównym na placu manewrowym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak platformy przyschodowej. Brak windy. Brak komunikatora głosowego.
Drzwi wejściowe skrzydłowe zewnętrzne z progami bez przestrzeni do manewrowania, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, o szerokości minimum 90 centymetrów w świetle ościeżnicy. Wejście na wyższe kondygnacje budynku wymaga pokonania schodów.
Na parterze w holu głównym, znajduje się dyżurka. Funkcjonariusze Policji/pracownicy służą pomocą w skontaktowaniu się z policjantem lub pracownikiem Policji. Funkcjonariusze Policji/pracownicy nie posiadają przeszkolenia z zakresu komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi. W holu na parterze znajduje się tablica informacyjno-ogłoszeniowa, która umożliwia zapoznanie się z informacjami udostępnianymi publicznie.
Interesanci mogą być obsłużeni w holu przy głównym wejściu do budynku. Po gmachu interesanci nie poruszają się samodzielnie. Funkcjonariusz Policji/pracownik odbiera z dyżurki interesanta i porusza się po całym obiekcie. Przejście z holu głównego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami przeszklonymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim ze swobodną przestrzenią do manewrowania, z uchwytami.
Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma pętli indukcyjnych.Brak jest urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez internet, można skorzystać ze strony Policja e-usługi.


Budynek przy ulicy Bezpiecznej 2, 86-005 Białe Błota - siedziba Komisariatu Policji w Białych Błotach, w którym interesanci mogą załatwić sprawę.

Przed gmachem głównym po prawej stronie budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne. Do wejścia głównego wchodzi się z poziomu ulicy. Bezpośredni wjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, bez krawężników oraz bez progów. Brak komunikatora głosowego.
Drzwi wejściowe zewnętrzne, automatyczne, bez progów z przestrzenią do swobodnego manewrowania, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku inwalidzkim, o szerokości minimum 90 centymetrów w świetle ościeżnicy.
W holu głównym, na wprost znajduje się punkt informacyjny. Funkcjonariusz Policji/pracownik obsługujący służy pomocą w skontaktowaniu się z policjantem lub pracownikiem Policji. Obsługa punktu informacyjnego nie posiada przeszkolenia z zakresu komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi. W holu na parterze znajduje się tablica informacyjno - ogłoszeniowa, która umożliwia zapoznanie się z informacjami udostępnianymi publicznie.
Interesanci mogą być obsłużeni w holu przy głównym wejściu do budynku. Po gmachu interesanci nie poruszają się samodzielnie. Policjant lub pracownik jednostki odbiera z punktu informacyjnego interesanta i porusza się po całym obiekcie. Przejście z punktu informacyjnego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami przeszklonymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Toaleta dla interesantów znajduje się po lewej stronie na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim ze swobodną przestrzenią do manewrowania, z uchwytami.
Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez internet, można skorzystać ze strony Policja e-usługi.


Budynek przy ulicy Paderewskiego 31, 86-010 Koronowo - siedziba Komisariatu Policji w Koronowie, w którym interesanci mogą załatwić sprawę.

Przed gmachem głównym brak jest miejsca parkingowego dostosowanego do parkowania przez osoby niepełnosprawne. Przy wejściu głównym po lewej stronie zamontowane jest zewnętrzne urządzenie dźwigowe dla osób niepełnosprawnych, które obsługuje pracownik/funkcjonariusz Policji.
Drzwi wejściowe skrzydłowe zewnętrzne, bez progów z przestrzenią do manewrowania, dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, o szerokości minimum 90 centymetrów w świetle ościeżnicy. Wejście na wyższe kondygnacje budynku wymaga pokonania schodów. Brak komunikatora głosowego oraz windy.
W holu głównym, po prawej stronie znajduje się dyżurka. Funkcjonariusz Policji/pracownik służą pomocą w skontaktowaniu się z policjantem lub pracownikiem Policji. Funkcjonariusze Policji/pracownicy nie posiadają przeszkolenia z zakresu komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi. W holu na parterze znajduje się tablica informacyjno - ogłoszeniowa, która umożliwia zapoznanie się z informacjami udostępnianymi publicznie.
Interesanci mogą być obsłużeni w holu przy głównym wejściu do budynku. Po gmachu interesanci nie poruszają się samodzielnie. Policjant lub pracownik jednostki odbiera interesanta i porusza się po całym obiekcie. Przejście z holu głównego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami przeszklonymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Toaleta dla interesantów znajduje się po lewej stronie na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim ze swobodną przestrzenią do manewrowania z uchwytami.
Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez internet, można skorzystać ze strony Policja e-usługi.


Budynek przy ulicy Toruńskiej 15, 86-050 Solec Kujawski - siedziba Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim, w którym interesanci mogą załatwić sprawę.

Przed budynkiem komisariatu brak jest miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak jest podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak windy. Brak komunikatora głosowego.
Drzwi wejściowe skrzydłowe zewnętrzne, progi z przestrzenią do swobodnego manewrowania, dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, o szerokości minimum 90 centymetrów w świetle ościeżnicy. Ciągi komunikacyjne o szerokości powyżej 90 centymetrów. Wejście na wyższe kondygnacje budynku wymaga pokonania schodów.
Na parterze budynku po prawej stronie znajduje się dyżurka, którą obsługują  funkcjonariusze Policji/pracownicy dyżurki, którzy służą pomocą w skontaktowaniu się z policjantem lub pracownikiem Policji. Funkcjonariusze Policji/pracownicy nie posiadają przeszkolenia z zakresu komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi. W holu na parterze znajduje się tablica informacyjno - ogłoszeniowa, która umożliwia zapoznanie się z informacjami udostępnianymi publicznie.
Interesanci mogą być obsłużeni w holu przy głównym wejściu do budynku. Po gmachu interesanci nie poruszają się samodzielnie. Policjant lub pracownik jednostki odbiera z recepcji/biura przepustek interesanta i porusza się po całym obiekcie. Przejście z holu głównego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami przeszklonymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji lub przez internet, można skorzystać ze strony Policja e-usługi.

 
Powrót na górę strony