Zakres działalności

Zakres działalności

1) Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1882 ze zm.) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:

 •     wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
 •     wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

2. Komendant Powiatowy (Miejski) Policji;

3. Komendant Komisariatu Policji.


2) Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.

 
3) Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy określają:

1. Zarządzenie Nr 1041/2007 Komendanta Głownego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, z późn. zm.,

2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1882 ze zm.),

3. Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2018 roku ze zm.

Terenem działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy jest obszar Miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
 
Na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy działają następujące jednostki organizacyjne Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi Miejskiemu Policji w Bydgoszczy:

 • Komisariat Policji Bydgoszcz-Środmieście
 • Komisariat Policji Bydgoszcz-Szwederowo
 • Komisariat Policji Bydgoszcz-Błonie
 • Posterunek Policji Osowa Góra
 • Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny
 • Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon
 • Komisariat Policji w Koronowie
 • Komisariat Policji w Solcu Kujawskim
 • Komisariat Policji w Białych Błotach

4) Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, po zasięgnięciu opinii starosty. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta miejskiego Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta miejskiego Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta miejskiego Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta miejskiego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy jednemu z zastępców lub wyznaczonemu oficerowi. Na stanowisko komendanta miejskiego Policji oraz zastepcy komendanta miejskiego Policji, powołuje się oficerów Policji.


5) W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:

1. w stosunku do Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy - Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy,

2. w stosunku do Komendanta Komisariatu Policji - Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy.

 
6) Komendanta Komisariatu Policji powołuje Komendant Miejski Policji po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów. Zastępców Komendanta Komisariatu Policji powołuje i odwołuje Komendant Miejski Policji na wniosek Komendanta Komisariatu Policji. Na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji i Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji powołuje się oficerów lub aspirantów Policji.


7) Komendant Wojewódzki Policji oraz Komendant Powiatowy (Miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania. Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Powiatowy (Miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a Komendant Komisariatu Policji - przy pomocy komisariatu.


8) Regulaminy Komend, Komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony