DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO KMP W BYDGOSZCZY

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO KMP W BYDGOSZCZY

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy jest Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy, ul. J.K. Chodkiewicza 32, 85-667 Bydgoszcz, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa);
  2. Inspektorem ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy jest podkom. Monika Włodarczyk, e-mail: iod.kmp-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl;
  3. Zastępcą inspektora ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy jest pani Joanna Krawczyk, e-mail: iod.kmp-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl;
  4. Dane osobowe w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy przetwarzane są zgodnie z art. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, a mianowicie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;
  5. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl);
  6. Każdemu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących jego osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony