DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO KMP W BYDGOSZCZY

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO KMP W BYDGOSZCZY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy jest Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy, ul. J.K. Chodkiewicza 32, 85-667 Bydgoszcz, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa);

2) inspektorem ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy jest podkom. Monika Włodarczyk, e-mail: iod.kmp-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl;

3) zastępcą inspektora ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy jest pani Joanna Krawczyk, e-mail: iod.kmp-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl;

4) dane osobowe w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

5) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

6) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

7) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy;

8) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy przysługuje prawo żądania od Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem;

10) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Powrót na górę strony