NIEBIESKA KARTA - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

NIEBIESKA KARTA - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Data publikacji 02.04.2024

NIEBIESKA KARTA – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej

 

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:


1) przemocy domowej – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:
a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;


2) osobie doznającej przemocy domowej – należy przez to rozumieć:
a) małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
b) wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,
c) rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
d) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
e) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
f) osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
g) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
h) małoletniego
– wobec których jest stosowana przemoc domowa;


3) osobie stosującej przemoc domową – należy przez to rozumieć pełnoletniego, który dopuszcza się przemocy domowej wobec osób, o których mowa w pkt 2;


4) świadku przemocy domowej – należy przez to rozumieć osobę, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.


2. Przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej wobec osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

 

Akty Prawne dotyczące przemocy domowej znajdziesz pod poniższym linkiem:


KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

 

 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 
 
Infolinia: 800 120 002
 
Konsultacje w sprawie przemocy prowadzone przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy    w Rodzinie prowadzone są wyłącznie:
drogą telefoniczną pod numerem infolinii 800 120 002 ,
drogą elektroniczną pod adresem e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info,
lub listowną pod adresem 02-326 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 155
 
 

 

 

 

 
Powrót na górę strony