OPIS NAJCIEKAWSZYCH PROGRAMÓW PREWENCYJNYCH

Opis najciekawszych programów prewencyjnych

Data publikacji 21.08.2018

Realizowane cyklicznie programy, akcje oraz spotkania profilaktyczno-prewencyjne na terenie Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wpisują się w działania w ramach poszczególnych rządowych oraz krajowych programów profilaktycznych. Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy realizuje między innymi następujące działania profilaktyczno - prewencyjne:

 

 Działania w ramach profilaktyki społecznej:


Działania prewencyjne na rzecz mieszkańców Bydgoszczy są podejmowane zgodnie z: 
  - Ustawą o Policji,
  - Zarządzeniem nr 1619 KGP z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich,
  - „Koncepcji działań profilaktycznych Policji” oraz  na podstawie Planu działalności Komendanta Głównego Policji w obszarze „Ocena skuteczności działań Policji w obszarze profilaktyki zagrożeń społecznych (w tym w obszarze przeciwdziałanie patologiom społecznym” w ramach Priorytetu I t.j. Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem.

Na podstawie tych wytycznych realizowane są działania prewencyjne w zakresie profilaktyki społecznej, które obejmują następujące obszary:

  •     „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
  •     „Narkotyki, dopalacze, środki odurzające”
  •     „Cyberzagrożenia”
  •     „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania”
  •     „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży- edukacja dla bezpieczeństwa”
  •     „Przemoc w rodzinie”
  •     „Bezpieczeństwo seniorów”

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy w ramach wyżej wymienionych obszarów tematycznych realizuje działania prewencyjne/profilaktyczne w formie tzw. pogadanek, eventów, debat społecznych, projektów, akcji oraz programów, które ponadto wpisują się w działania w ramach poszczególnych rządowych oraz krajowych programów profilaktycznych.

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” :

    • „Bezpieczna droga do szkoły” – w ramach spotkań omawiane są zasady ruchu drogowego związane z poruszaniem się rowerem po drogach publicznych, Ponadto realizowane są również zajęcia praktyczne podczas których pod okiem policjantów, uczą się prawidłowego przechodzenia przez ulicę oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
    • „Bezpieczna droga do szkoły z „Polfinkiem”” - akcja inaugurująca rozpoczęcie roku szkolnego. W ramach akcji wraz z policjantami WRD KMP w Bydgoszczy przeprowadzane są ćwiczenia praktyczne na przejściach dla pieszych celem wyuczenia dzieci bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.
    •  „Dzień odblasków”, „Świeć przykładem” – zajęcia dot. tematyki bezpiecznego poruszania się na drogach oraz uświadamiania konieczności noszenia elementów odblaskowych,
    • „Rowerem bezpieczniej do celu” - w ramach spotkań dotyczących bezpiecznej jazdy na rowerze omówione są zasady ruchu drogowego związane z poruszaniem się rowerem po drogach publicznych:
    • „Konkurs BRD” policjanci jako eksperci uczestniczą w eliminacjach BRD przygotowanych dla rowerzystów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu bydgoskiego.
    • „Bezpieczny START” -  program skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich oraz opiekunów młodych kierowców, którzy w myśl przepisów odpowiedzialni są za udostępnianie pojazdów osobom trzecim. Celem programu jest: przekazanie  wiedzy z zakresu ruchu drogowego, wskazanie zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu i środków odurzających podczas kierowania pojazdami, w tym odpowiedzialności karnej, wdrożenie zagadnień prewencyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, promowanie odpowiedzialnych zachowań młodych kierowców i umiejętności przewidywania oraz przeciwdziałanie tragicznym skutkom zdarzeń drogowych. Podejmowane działania polegają na: systematycznych spotkaniach z młodzieżą, szkoleniu z zakresu ruchu drogowego i techniki jazdy, spotkaniach z psychologiem. Zajęcia obejmują: obserwację zachowań na drodze, spotkania z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów profilaktycznych. Program realizowany jest przy współpracy nstp. partnerów: Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Oponeo Motorsport.

„Narkotyki, Dopalacze, środki odurzające” :

    • Konkurs „Żyj, nie ulegaj, walcz”-  Konkurs organizowany jest przez VII LO w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Edukacji UM Bydgoszczy, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, Policją i Strażą Miejską.
      Celem całego przedsięwzięcia  jest zwrócenie uwagi  młodzieży na różnorodne formy spędzania czasu wolnego bez alkoholu i narkotyków oraz na możliwości wykazania własnej aktywności w czasie wolnym. Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Bydgoszczy i okolic i składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje okres trzech miesięcy, w którym młodzież gimnazjalna i licealna przygotowuje prace w pięciu kategoriach: konkursie plastycznym, fotograficznym, literackim, muzycznym i filmowym. Drugi etap to finał konkursu muzycznego z udziałem wszystkich wykonawców, występ niespodzianka oraz wręczenie nagród finałowych w konkursach.
    • Pogadanki z młodzieżą na temat konsekwencji prawnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz w ramach działań profilaktyki uzależnień.
    • „Bezpieczna rodzina - dziecko wolne od agresji i uzależnień” to akcja zrealizowana przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy przy współpracy ze Strażą Miejską w Bydgoszczy oraz Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy. „Bezpieczna Rodzina – dzieci wolne od agresji i uzależnień” to przedsięwzięcie skierowane do rodziców (opiekunów prawnych), które ma na celu edukowanie  w zakresie rozpoznawania problemu uzależnień dzieci i młodzieży, praw i obowiązków wynikających z wykonywania władzy rodzicielskiej oraz konsekwencji prawnych demoralizacji i przestępczości nieletnich. KP Bydgoszcz Błonie w pogadankach i rozmowach z rodzicami i opiekunami nieletnich zwraca uwagę na problemy uzależnień, wskazuje instytucje pomocowe, uwrażliwia na problemy nieletnich.

„Cyberprzestępczość” :

    • „Bezpieczny Internet” – „Cyberprzemoc” , "Cyberprzestępczość” – spotkania dotyczące zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz zjawiska cyberprzemocy oraz cyberprzestępczości.

„Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania” :

    • „Zapobiegaj-Przetrwaj” – program realizowany od 2009 r. przez powołany Zespół do spraw Koordynacji Bezpieczeństwa na Terenie Placówek Oświatowych, który skład wchodzi m. in. przedstawiciel Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy.
      Podstawowym zadaniem Zespołu jest tworzenie i doskonalenie systemu bezpieczeństwa placówek oświatowych na terenie Bydgoszczy. Opracowano założenia programu „ZAPOBIEGAJ – PRZETRWAJ”, w ramach którego wdrażano:

W zakresie standaryzacji procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych :
    • stworzono jednolite algorytmy postępowania w sytuacji pożaru,
    • zgłoszenia o podłożeniu bądź ujawnieniu ładunku wybuchowego,
    • wtargnięcia do budynku placówki oświatowej osoby/osób uzbrojonych z zamiarem pobicia, wzięcia zakładników,
    • podejrzenia użycia broni biologicznej oraz wskazówki do prowadzenia rozmowy z osobą informującą telefonicznie o podłożeniu ładunku wybuchowego,
    • opracowano bazę danych bydgoskich placówek oświatowych dla potrzeb jednostek antyterrorystycznych oraz służb ratowniczych, która zawiera szczegółowe plany obiektów 102 placówek oświatowych,
    • w celu ułatwienia działania służb w czasie akcji wprowadzono ujednolicone zasady przechowywania dokumentacji ratowniczej w placówkach oświaty,
    • Obiektowi Koordynatorzy Bezpieczeństwa zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe i gwizdki,
    • przygotowano „tablicę bezpieczeństwa”, która jest umieszczona w każdej placówce oświatowej (sekretariat i pokój nauczycielski). Na tablicy umieszczone są schematy algorytmów postępowania w sytuacji zagrożeń, numery alarmowe, zasady resuscytacji krążeniowo – oddechowej, a także zasady gaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego,
    • zrealizowano specjalistyczne szkolenia dla Obiektowych Koordynatorów Bezpieczeństwa.

W zakresie standaryzacji technicznych systemów bezpieczeństwa :
    • koordynowano prace nad podłączaniem wideomonitoringów szkolnych do stanowiska Straży Miejskiej w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa (w chwili obecnej istnieje możliwość podglądu w trybie on-line 51 placówek),
    • na stanowisku dyspozytorskim Straży Miejskiej zainstalowano oprogramowanie niezbędne do obsługi podłączanych elementów systemów monitoringów szkolnych,
    • zakończono prace związane z pilotażowym wdrożeniem rozwiązań mających podnieść poziom bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 46. We wszystkich klasach zamontowano zamki zatrzaskowe uniemożliwiające otwieranie klas od zewnątrz, a drzwi    wyposażono w wizjery pozwalające na identyfikację osób próbujących dostać się do klas.
    • właczono120 Obiektowych Koordynatorów Bezpieczeństwa do grupy zamkniętej telefonii komórkowej,
    • analizowano techniczne i finansowe możliwości wprowadzenia na terenie placówek szkolnych aplikacji e-dziennik z funkcją logowania obecności na terenie szkoły za pomocą zbliżeniowych kart chipowych, a także uzupełnienia szkolnych systemów monitoringu o przyciski antynapadowe.

Obecnie Zespół koncentruje się na weryfikacji rozwiązań przyjętych w czasie ćwiczeń prowadzonych w placówkach oświatowych (głównie sprawdzana jest procedura „AZYL” czyli barykady w klasie oraz algorytmy postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika na teren placówki).

    • „Praca policjantów” – spotkania z zakresu pracy policjantów, przepisów dotyczących zachowania się obywatela podczas wykowywania czynności podejmowanych przez Policję. W ramach spotkań prezentowany jest również sprzęt będący na wyposażeniu Policji.

    • „Bezpieczna kobieta” – jest projektem skierowanym do kobiet mający na celu wyuczenie zachowań obronnych przed wszelkimi formami przemocy. Przeznaczony jest dla każdej pełnoletniej kobiety. Realizacja składa się z zajęć  teoretycznych (przepisy prawa – obrona konieczna, przemoc w rodzinie oraz zajęcia praktyczne na sali). Zajęcia trwają ok. 2 godz. raz w tygodniu przez 2 miesiące. Swym zakresem obejmują naukę prostych i skutecznych technik obronnych oraz symulację sytuacji niebezpiecznych połączoną z praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Zajęcia praktyczne z samoobrony prowadzone są przez policyjnych instruktorów KMP w Bydgoszczy


„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – edukacja dla bezpieczeństwa” :

    • "Patrole Przyszkolne" -  celem tych działań jest ograniczenie czynów karalnych na terenach placówek kulturalno-oświatowych i w ich okolicach oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży w rejonach szkół. Patrole       przyszkolne funkcjonują na podstawie opracowanych charakterystyk tras patrolowych. "Patrole Przyszkolne" w ramach porozumienia realizowane są również wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
    • „Akademia Bezpieczeństwa”- Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy i Straż Miejska w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Prewencyjno- Profilaktycznego Bezpieczna Szkoła, organizują na terenie Leśnego Parku Kultury  i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy w Miasteczku Ruchu Drogowego akcję pn.: „Akademia Bezpieczeństwa – bezpieczna droga do szkoły”. Udział w niej biorą uczniowie z klas I – III szkół podstawowych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. W realizację przedsięwzięcia włącza się: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz-Miasto, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy, Straż Pożarna w Bydgoszczy, Inspekcja Transportu Drogowego w Bydgoszczy, Straż Graniczna w Bydgoszczy oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Jednym z celów spotkań jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, właściwego zachowania  w kontakcie ze zwierzętami, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznego Internetu, bezpiecznych zachowań nad wodą oraz bezpieczeństwa na kolei. Ponadto uczestnicy zapoznają się z pracą wielu służb.
    •  Spotkania dla młodzieży z tematyki „Odpowiedzialność prawna nieletnich”  
    • „Bezpieczne otoczenie” – w ramach współpracy z kołem psychologii UKW Bydgoszcz zrealizowany jest projekt adresowany do dzieci w wieku 6-9 lat na ternie placówek oświatowych z tematyki złego, dobrego dotyku - wykorzystywania seksualnego małoletnich.
    •  Jestem bezpieczny – umiem pomagać innym” – projekt/turniej skierowany do uczniów szkoły podstawowej klas V-VI w wieku 11-13 lat. Ma na celu wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach ( wypadki komunikacyjne, zabawy w domu, w szkole, nad wodą, w lesie itp.), udzielanie pierwszej pomocy, umiejętność właściwej reakcji, powiadomienia służb ratunkowych. Przedsięwzięcie rozpoczyna się od eliminacji szkolnych, podczas których przeprowadzany jest test z wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Dziewięćdziesięciu finalistów konkursu podczas drugiego etapu, bierze udział w dwudniowym biwaku, który odbywa się w maju w Ośrodku Związku Harcerstwa Polskiego w Krówce Leśnej. Podczas biwaku uczniowie sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności podczas biegu patrolowego. Ukoronowaniem zmagań 90 uczestników jest wspólna zabawa oraz moc atrakcji przygotowanych przez organizatorów projektu. Dla najlepszych drużyn przewidziane są atrakcyjne nagrody, które są fundowane przez partnerów turnieju.
    • „Agresja, przemoc rówieśnicza” - „Przemoc wśród młodzieży" - „Stop agresji” - celem inicjatyw jest podniesienie świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwych postaw uczniowskich, przeciwdziałanie i eliminowanie wszelkich aspektów agresji życia szkolnego; w ramach tych działań przeprowadzane są spotkania, prelekcje z młodzieżą szkolną, pedagogami oraz rodzicami, organizowane są konkursy, których wspólnym mianownikiem jest wyrażenie dezaprobaty i sprzeciwu uczniowskiego dla wszelkich form przemocy i agresji.
    • „Bezpieczna zachowania w kontakcie z psem” – realizowane spotkania z dziećmi o tematyce bezpiecznego kontaktu z psem oraz pracy psa policyjnego.
    • "Obcy niebezpieczny" - w ramach spotkań omawiana jest tematyka nieufania obcym oraz postępowania podczas różnych zagrożeń i zagubienia się w nieznanym miejscu.
    •  Festyn organizowany z okazji „Dnia Dziecka” - przy współpracy z wszystkimi służbami mundurowymi.
    • „Bezpieczeństwo w domu, w przedszkolu i szkole, na ulicy” – spotkania dla dzieci dotyczące bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
    • “Bezpieczne wakacje” oraz “Bezpieczne ferie zimowe” - w ramach spotkań z dziećmi i młodzieżą  poruszana jest tematyka bezpiecznych zachowań oraz niebezpieczeństw jakie mogą spotkać dzieci podczas spędzania ferii zimowych i wakacji letnich.

    • „Zielona Szkoła” - w ramach zagadnień wchodzących w skład „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego", funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy biorą  udział w cyklicznych zajęciach profilaktycznych z młodzieżą ponadgimnazjalną na terenach Myślęcinka przygotowanych przez Straż Miejską oraz w ramach współpracy z WOPR Bydgoszcz. Podstawowym celem była edukacja młodzieży właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia podczas wypoczynku nad wodą. Przeprowadzono 3 spotkania w których wzięło udział 170 uczniów.

„Przemoc w rodzinie” :

    • „Przyjazny Patrol” - Program realizowany od 2009r.  w ramach corocznie zawieranego porozumienia pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy, a Komendantem Miejskim Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. W skład “Przyjaznego patrolu” wchodzi pracownik MOPS-u oraz nieumundurowany pracownik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Patrole pojawiają się wszędzie tam, gdzie zagrożone jest dobro dziecka, a w szczególności gdy:

    - dziecko pozostawione jest bez opieki w domu lub poza nim (pozostawione, zagubione),

    - dziecko jest świadkiem / uczestnikiem sytuacji przemocy - w tym domowej,
 
    - dziecko jest uczestnikiem wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego pozostało pozbawione opieki,

    - inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.
 
Działania “Przyjaznego patrolu” obejmują:

    - rozpoznanie sytuacji dziecka,

    - zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa,

    - zadbanie o to, by dziecko znalazło opiekę w rodzinie, a jeśli to niemożliwe w placówce o charakterze rodzinnym lub placówce opiekuńczo – wychowawczej,

    - dbałość, by trudną nierzadko traumatyczną sytuację dziecko przeszło w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, z uwzględnieniem jego potrzeb emocjonalnych,

    - powiadomienie o zaistniałej sytuacji właściwych organizacji niosących pomoc dzieciom.

“Przyjazny patrol” dyżuruje od 2014r. w siedzibie Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji przy ul. Iławskiej 24 w Bydgoszczy i wzywany jest przez patrole policji, które podczas rutynowych działań stwierdzają potrzebę zapewnienia dziecku ochrony.

„Bezpieczeństwo osób starszych” :

    • „50+ na drodze” – program na lata 2015 -2018 adresowany do osób powyżej 50-tego roku życia. Celem programu jest: rozszerzenie podstawowych zagadnień z zakresu ruchu drogowego, zapoznanie   z nowelizacją przepisów w celu podniesienia świadomości kierowcy, przedstawienie aspektów zdrowotnych wpływających na percepcję spostrzegania zagrożeń, wykrycie problemów tzw. kierowcy z dużym stażem i uświadomienie o odpowiedzialności za siebie i innych, nawiązanie do spożywania alkoholu lub innych środków działających podobnie. Realizacja programu polega na: jednorazowych spotkaniach z grupami ok. 30 uczestników, szkoleniu z zakresu ruchu drogowego i techniki jazdy, zajęciach z psychologiem i ratownikiem medycznym. Partnerami programu są: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Grupa Ratownictwa AUXILIUM-Med Koronowo, Stowarzyszenie Oponeo Motorsport.
    • „Aktywnie w trosce o III wiek”, „Bezpieczny senior” – spotkania adresowane do osób w podeszłym wieku, niezależnie od posiadanej przez nich sprawności fizycznej, korzystających z placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, spotykających się w m.in.: siedzibach Rad Osiedli, parafiach, “Klubach Seniora”, Stowarzyszeniach dla seniorów, Uniwersytetach III wieku. Celami spotkań są:    
    • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludzi starszych;
    • rozpoznanie zagrożeń oraz omówienie sytuacji;
    • zapobieganie przestępstwom, w których ofiarami są ludzie starsi, min. na wnuczka, na policjanta itp...
    • nabycie umiejętności oraz wiedzy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, itp.

INNE :

„Handel ludźmi” :

    • Przeprowadzone są spotkania dla młodych ludzi oraz pedagogów ze szkół ponadgimnazjalnych z tematyki „Handlu ludźmi”. Podczas spotkań zaprezentowane są liczne filmy profilaktyczne z kampanii o przeciwdziałaniu handlu ludźmi.
 
„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego”

 
W ramach podprogramu „Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego” organizowane są przez policjantów KMP akcje znakowania rowerów we wszystkich komisariatach. Każdy komisariat został wyposażony w engrawer. Znakowanie i ewidencjowanie rowerów ma służyć zapobiegania kradzieżom, napadom rabunkowym, których ofiarami najczęściej są ludzie młodzi. Cała procedura polega na wygrawerowaniu specjalnym przy rządem typu „engrawer” na ramie roweru oznaczenia składającego się z 4 liter i 6 cyfr oraz wydaniu właścicielowi tzw. dowodu rejestracyjnego jako poświadczenia, iż rower ten został zarejestrowany w bazie danych Policji. W przypadku kradzieży tako znakowanego roweru pokrzywdzony zgłasza ten fakt w Komisariacie Policji okazując dokument – dowód rejestracyjny. Przestępca, złodziej stwierdziwszy fakt, iż rower jest oznakowany musi się liczyć z utrudnieniem przy jego sprzedaży.  
 
Poprzez realizację tego programu podnosimy świadomość prawną rowerzystów, a co się z tym wiąże, zwiększamy ich bezpieczeństwo, jak również innych uczestników ruchu drogowego.

Cel programu:
 
1. Ograniczenie liczby kradzieży rowerów na terenie działania KMP w Bydgoszczy.
2. Zmniejszenie poczucia zagrożenia mieszkańców w związku z kradzieżami , włamaniami do piwnic oraz napadam i rabunkowym, gdzie przedmiotem przestępstwa jest rower.
3. Kreowanie pozytywnego wizerunku dzielnicowego.
4. Włączenie się dzielnicowego w nurt zadań realizowanych wspólnie z mieszkańcami rejonów służbowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa obywateli.
5. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie technicznych form ochrony mienia i bezpiecznych zachowań.
6. Kształtowanie postaw prospołecznych.
7. Zwiększenie świadomości na temat aktywnego działania i współpracy organizacji, instytucji, mieszkańców na rzecz ograniczania przestępczości.
 
„Bezpieczny Ogród”

 
Jednym z działań policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa są akcje w ramach „Bezpiecznego Ogrodu” ukierunkowane na zabezpieczenie terenów działkowych. Policjanci uczestniczą w spotkaniach z działkowcami, podczas których omawiane są sposoby zabezpieczenia działek przed dewastacją, okradaniem domków letniskowych, potrzebie stałych służb w porze wieczorowo – nocnej, zimowej. Stały kontakt utrzymywany jest z prezesami działek, w celu bezpośredniego przepływu informacji (np. o podejrzanych osobach obcych na terenie działek, przebywających tam bezdomnych, nieletnich itd.). Na terenie poszczególnych Komisariatów Policji z terenu działania KMP w Bydgoszczy znajdują się klucze od bram wjazdowych na teren ogródków działek, co w przypadku potrzeby nagłego zagrożenia jest znacznym ułatwieniem dla służb interweniujących. Policjanci (najczęściej dzielnicowi) oprócz patroli wyznaczonych zgodnie z planem policji, uczestniczą również we wspólnych patrolach z działkowcami na terenie ich działek.


Cel programu:
 
1. Integracja i zaangażowanie właścicieli działek ogrodowo – rekreacyjnych na rzecz współdziałania z Policją w celu minimalizacji i eliminowania ujawnionych zjawisk o charakterze kryminalnym.
2. Ograniczenie kradzieży z włamaniami do altanek ogrodowych.
3. Przekazywanie informacji właścicielom działek o metodach działaniach sprawców przestępstw oraz sposobach zapobiegania przestępczości na terenie ogródków działkowych.

 
Powrót na górę strony