WYKORZYSTANIE DROGI W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Wykorzystanie drogi w sposób szczególny

Postępowanie w przypadku ubiegania się organizatora imprezy o wykorzystanie drogi w sposób szczególny.


    • Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób koleją turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienie w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie ( art. 65 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym).

    • Zezwolenie, o którym mowa w art. 65, wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy (złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia), organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na dogach podległych kilku organom – organem  właściwym jest:

    1. w przypadku dróg różnych kategorii – organ zarządzający ruchem  na drodze wyższej kategorii;
    2. w przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:
    • imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania z siedzibą organizatora imprezy,
    • rodzaj i nazwa imprezy,
    • informacja o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończeniu imprezy,
    • informacja o przewidzianej liczbie uczestników,
    • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca na terenie poszczególnych województw, powiatów,
    • podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć:
    • szczegółowy regulamin imprezy,
    • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy,
    • program imprezy, ze szczególnym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami,
    • plan zabezpieczenia trasy  lub miejsca określony w art. 65a ust.3 pkt 3 obejmujący m.in: listę osób wchodzących w skład służby porządkowej; rodzaj i ilość środków technicznych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy; rodzaj, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy; sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla  uczestników imprezy; oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i jej towarzyszących, rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego; organizację łączności bezprzewodowej miedzy organizatorem imprezy  a Policją w czasie jej trwania; sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed  imprezą i w trakcie jej trwania,
    • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego,
    • pisemną zgodę właściciela lasu, jeśli impreza przeprowadzona jest przez teren leśny.

          Organizator imprezy zobowiązany jest przesłać kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą) do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy Komendanta Wojewódzkiego Policji w celu uzyskania opinii. Opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił w terminie 14 dni od dnia wystąpienia.
          Zabezpieczenie imprezy  na podstawie art. 65 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym uzgodnić należy z Wydziałem Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ul. Jana Karola Chodkiewicza 32,  85-667 Bydgoszcz, telefon: 47 751 13 23, e-mail: sztab-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl
          Powyższe przepisy nakładające obowiązek uzyskania zezwolenia nie dotyczą procesji, pielgrzymek oraz innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Powrót na górę strony