ZAŚWIADCZENIE O ZDARZENIU DROGOWYM

ZAŚWIADCZENIE O ZDARZENIU DROGOWYM

Zaświadczenie o zdarzeniu drogowym

Potwierdzenie faktu udziału osoby/pojazdu w zdarzeniu drogowym obsługiwanym przez Policję jest wydawane na podstawie art. 217 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w formie zaświadczenia lub w formie notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym na podstawie §6  Zarządzenia nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015r. „w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych”.

Warunkiem wydania notatki/zaświadczenia jest przedłożenie organowi potwierdzenia dokonania przez zainteresowanego opłaty skarbowej w wysokości 17zł.,

która została określona w Ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2142).

Zaświadczenie/notatka informacyjna o zdarzeniu drogowym wydawana jest po dokonaniu opłaty skarbowej na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nr rachunku bankowego:

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
Tytułem:
„Opłata za wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym”
Kwota: 17 zł. (słownie: siedemnaście złotych)

 

Składanie wniosków wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty odbywa się poprzez:

  • złożenie wniosku w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ul. Iławska 24, od poniedziałku do piątku od 08.00 do 15.00
  • za pomocą poczty e-mail: naczelnik-wrd-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl
  • listownie – adres: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ul. Iławska 24, 85-720 Bydgoszcz

POBIERZ - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDARZENIU DROGOWYM


Zaświadczenia/notatki informacyjne wydawane są w terminie określonym w art. 217 §3 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.


Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy udostępnia osobom zainteresowanym tylko i wyłącznie zaświadczenia / notatki ze zdarzeń drogowych, w których nie stosowano represji oraz zakończonych mandatem karnym lub pouczeniem.


Notatkę ze zdarzenia drogowego, gdzie prowadzone jest postępowanie udostępnia Komisariat Policji, w którym są wykonywane czynności w sprawie.

Informację można uzyskać pod nr telefonu:  47 751 51 65

 

Uwaga:


Szczegółowe informacje dotyczące zdarzeń drogowych mogą być udostępnianie jedynie na wniosek właściwego zakładu ubezpieczeń w trybie art. 42 ust. 1 i 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015r.

Informacje w takim trybie przekazywane są przez Policję firmom ubezpieczeniowym NIEODPŁATNIE. Wystarczy, że Towarzystwo Ubezpieczeń zwróci się do Policji z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych, a w/w dokument otrzyma bezpłatnie.

Powrót na górę strony